Kiinteistöjen arviointi

Kiinteistöjen arvonmääritys on lakisääteinen menettely, jonka mukaan kiinteistön arvo määritetään tiettynä päivämääränä perustuen liiketoiminnallisen, oikeudellisen ja rakentamisen asiantuntemukseen.

Markkina-arvon arviointi

Kiinteistön markkina-arvo on arvioitu hinta, joka on talouden sääntöjä soveltavalla markkinalla saavutettava hinta. Markkina-arvo määritetään § 194 Baugesetzbuch mukaisesti: "Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre"

Lyhyet raportit

Lyhyt raportti on ensimmäinen askel kiinteistön arvioinnissa!

Lyhyt raportti laaditaan samaan tapaan kuin "markkina-arvon arviointi". Suurin ero on, että kirjoitettu raportti keskittyy olennaiseen ja käsittää vain noin 10-15 sivua. Sen vuoksi kaikkia näkökohtia ei voida tuoda esille eikä käsitellä yksityiskohtaisesti. Kustannusten minimoimiseksi asiakas toimittaa kiinteistön arvon määrittämiseen tarvittavat asiakirjat kuten rakennusasiakirjat ja muut viralliset asiakirjat.

Asiantuntijalausuntojen tarkistaminen

Empiirisistä tutkimuksista tiedetään, että lähes 50% rakennusvahinkojen ja markkina-arvojen arvioista on puutteellisia tai virheellisiä. Nämä puutteet / virheet voivat johtua esim. eroista raportin päivämääräässä ja päivämäärästä milloin kiinteistö on arvioitu paikan päällä, väärien DIN- ja muiden määräyksien soveltamisesta tai väärästä arviointimenetelmästä.

Nopeat asiantuntijalausuntojen tarkastukset

Markkina-arvon arvioinnin perinpohjainen tarkistaminen on yleensä erittäin aikaa vievää ja kallista. Tarkistettaessa markkina-arvoraporttia on se paloiteltava yksityiskohtiin. Ne on käytävä läpi huolellisesti, jotta annetut puutteet ja virheet voidaan tuoda esiin vastaavilla korjauksilla. Pienemmän budjetin vaihtoehtona on tarkastaa raporttin rakenne, menetelmä ja jäljitettävyys check up muotoisesti. Puutteet ja virheet esitetään tarkistusluettelossa selityksen kera. Näin lukijalle annetaan heti ensimmäisessä vaiheessa hyvät perusteet päätöksen tekoon.

Asiantuntijanäkemykset

Asiantuntijalausunto on väline selventämään tai vastaamaan teknisiin ja / tai taloudellisiin kysymyksiin. Mahdollisia asiantuntija lausuntoja ovat esim. vastaukset kysymyksiin tämän hetkisistä maan vakioarvoista, komponenttien routapisteistä, teollisuusrakennuksien puhdistuskustannuksista tai mahdollisista markkina-arvo skenaarioista.

Nopeat rakennusvirheiden ja -puutteiden arvioinnit

Rakennusvirheiden ja -puutteiden yksityiskohtainen tutkiminen on yleensä erittäin aikaa vievää ja kallista. Usein herää kysymys: "Onko kyseessä rakennusvirhe, puutteista rakennuksessa vai johtuuko se käytöstä tai siitä miten rakennusta on käytetty?" Jotta vastataan tähän kysymykseen etukäteen, ensimmäisen testin tarkastus on kokeiltu tapa. Tällaisen tarkastuksen yhteydessä on yleensä mahdollista paitsi antaa ensimmäinen selvitys mahdollisista syistä, mutta myös rajata yksityiskohtaisen tarkastelun ja asiantuntijalausunnon valmistelun edellyttämät kustannuskehykset. Joten katsojalle voidaan antaa tarkoituksenmukainen päätöksentekoperusta laajan lähestymistavan määrittelemiseksi.

Kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan toiminen

Kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS) ovat kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja yrityksille, jotka on julkaissut Kansainvälinen kirjanpitolautakunta (IASB), tarkoituksenaan, että niiden tulisi säännellä kansainvälisesti vertailukelpoisen vuositilinpäätöksen ja konsolidoidun tilinpäätöksen laatimista kansallisista lakivaatimuksista riippumatta. Lukuisat maat vaativat IFRS-standardeja ainakin pääomamarkkinoille suuntautuneille yrityksille.

Due Diligence -arvioinnit

Due diligence -tarkistuksella, jota lyhennetään usein due diligenceyn (DD) Englannin oikeudellisen ja liiketoiminta-ammattikielen mukaisesti, tarkoitetaan ”due diligence” -tarkistusta, jonka ostaja suorittaa ostaessaan kiinteistöä. Due diligence -tarkistuksilla (käännettynä asuntolaina "due diligence") analysoidaan kiinteistön vahvuuksia ja heikkouksia sekä vastaavia riskejä, ja siten niillä on tärkeä rooli kiinteistön arvon määrittämisessä.

Sijaintianalyysit

Sijainnin analysointi olennaisena tekijänä menestyvässä kaupankäynnissä tai erityiskäyttöön tarkoitetussa kiinteistössä. Mikro- ja makronäkökohtien perusteella mahdollinen myyntimahdollisuus määritetään valuma-alueelta, keskittymästä, ostovoimasta, yleisön taajuudesta, taajuuksien tarjoajista ja kilpailijoista suorassa ja epäsuorassa ympäristössä ja monista muista parametreistä, jotka muun muassa muodostavat perustan myyntilupien tai tulosennusteiden luomiselle.

Urheilu-, ratsastus- ja harrastekiinteistöjen arviointi

Klassisen tiedon saamiseksi kiinteistöjen arvioinnista tarvitaan paljon tietoa urheilu-, ratsastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien arvon löytämiseksi, joka ylittää kaukana klassisen kiinteistöjen arviointia koskevan tietopohjan. Ne määritetään pääasiassa yrityskonseptin, toimintarakenteen, toimintaprosessien ja ekologisten olosuhteiden perusteella.

Vuokra-arvon määrittely

Vuokran arvostusraportin tai vuokran arvostusraportin laatimiseksi tarvitset erityistä asiantuntemusta, asiantuntemusta ja kokemusta kohtuullisen arvioinnin tekemiseksi asuin- tai liikekiinteistön vuokra- / vuokra-arvosta (saavutettavissa olevista tuloista).Erityisesti kaupallisten kiinteistöjen tapauksessa, joissa toisin kuin asuinkiinteistöissä, lainsäätäjä on antanut asianosaisille laajan joustavuuden vuokrien ja sopimusjärjestelyjen suhteen, on erityisen tärkeää, että tarvittava tietotaito ja erityinen kokemus ovat saatavilla.

Rakennusvahinkojen arviointi

Nopea ja yksityiskohtainen tutkimus on välttämätöntä rakennusvaurioiden, kuten kosteuden, homeen tai halkeamien, varalta. Asiantuntijat selvittävät vahingon syyn ja vahingon laajuuden, näyttävät mahdolliset vaurioiden korjaamisen ja korjaamisen menetelmät ja määrittelevät vaadittavat kustannukset.

Välimiesraportit

Olemme käytettävissänne riippumattomana välimiehenä konfliktien ratkaisemiseksi. Välimiehet arvioivat riita-asiat ulkoisesta näkökulmasta välimiesraportissa taloudelliseen ja / tai tekniseen näkökulmaan ja auttavat siten välttämään aikaa vieviä ja kalliita oikeudellisia riita-asioita.